ساعات کاری

 
شنبه تا چهارشنبه
ارسال با پیک:    از ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰
تحویل حضوری - Pickup:    از ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۵۹

 

پنجشنبه

ارسال با پیک:    از ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰
تحویل حضوری - Pickup:    از ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۵۹

 

جمعه

ارسال با پیک:    از ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تحویل حضوری - Pickup:    از ۱۳:۰۰ تا ۲۳:۵۹