ساعات کاری

 
شنبه تا چهارشنبه
ارسال با پیک:    از ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
تحویل حضوری - Pickup:    از ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰

 

پنجشنبه

ارسال با پیک:    از ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
تحویل حضوری - Pickup:    از ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۵۹

 

جمعه

ارسال با پیک:    نداریم
تحویل حضوری - Pickup:    از ۱۳:۰۰ تا ۲۳:۵۹